RU GY RO EN
Găgăuzia
 
Первая Контакт Карта
RSS
 
 
 
 
 
Первая / / Gagauziya Bakannık komiteti oturușun
Печать
12.09.2011
Gagauziya Bakannık komiteti oturușun

KARAR №  14/7
2011- ci yılın Sentäbrinin 12-dän
Gagauziya Bakannık Komitetin № 1/11
25.01.2007 yıldan kararına eklenti için


Gagauziya  (Gagauz Yeri) Bakannık Komiteti KARARLÊÊR:
Gagauziyanın Soţial yardım Fondun administratif kurumun azalar listesinä  eklemää Gagauziya Aksakal kurumun Başını Kendigelän M.V.

KARAR № 14/6
2011 yılın Sentäbrinin 12- dän
Gagauziyanın yerli devlet kurumların hem varlıın
Üstün bakannıın Başın yardımcısının onaylanması için


    «Gagauziya Bakannık Komiteti»  № 31-XXXII/I 1998 yılın Orak ayın 9-dan yerli kanonun 18-ci statyasının 3-cü punktuna görä Gagauziya Bakannık Komiteti KARARLÊÊR:
Duşkova Svetlana Stepanovnayı Gagauziya yerli devlet kurumların hem varlıın Üstün bakannıın Başının yardımcısı olarak onaylamaa.

KARAR № 14/3
2011 yılın Sentäbrinin 12-dän

Gagauziyada şeker hastalıına karşı ilaçların verilmesi için


    Gagauziya  Saalık, aylä hem soţiäl koruma Üstün Bakannıı Başının S. Uzunun informaţiyasını sesleyip Gagauziya Bakannık Komiteti belli eder ki, büün Respublika Moldovada şeker hastalıı saalık hem soţial-ekonomik bakıştan büük bir zorluk. Gün gündän şeker hastaların sayısı zeedelener, bu insannar işleyamerlar, erken sakat kalêrlar hem ölerlar. Gagauziyada toplam 2840 şeker hastası var: 578 insulinä baalı hasta hem da 2262 kopçalarla hasta. Komrat dolayında 1198 şeker hastası, 350 insulinä hem 848 kopçalara baalı hasta; Çadır-Lunga dolayında - 1244, 181 insulinä hem 1063 kopçalara baalı hasta; Valkaneş dolayında - 398; 47 insulinä hem 351 kopçalara baalı hasta. Ama şeker hastalıına karşı verilän ilaçlar yetmêêr. Moldova Saalık Bakannıından verilän insulin yada insulin analogları sade 60 %  büük hastalara yeter. Gagauziyanın yerli  devlet kurumları bitki yıllarda bu hastalara ilaç verilmesindä lääzımlı uurda pay almêêrlar.
          Alarak esaba Respublika Moldovada şeker hastaların zeedelenmesini, gençlerin, uşakların da büük sayıda hastalanmasını hem hastalar için ilaçların yetersizliini Gagauziya Bakannık Komiteti KARARLÊÊR:
          1. Almaa dikkatä Gagauziya  Saalık, aylä hem soţiäl koruma Üstün Bakannıı Başının         S. Uzunun şeker hastalıına karşı ilaçların verilmesi için informaţiyasını.
          2. Gagauziya  Saalık, aylä hem soţial koruma Üstün Bakannıına (S. Uzun), Komrat, Çadır-Lunga hem Valkaneş dolayların bolniţaları hem poliklinikalarıyla barabar tutmaa sert kontroldä şeker hastalıı için ilaçların (insulinin hem insulin analogların) yeterli uurda verilmesini.
           3. Komrat, Çadır-Lunga hem Valkaneş dolayların administraţiyalarına (V. Aladov, S. Buzadji, g. I. Kreţu) 2012 yılın büdjetlerini hazırlarkan esaba almaa şeker hastalıına karşı ilaçların (insulinin hem insulin analogların) satın alması için harçları.
          4. Bu Kararın gerçekleşmesi için kontrol işini Gagauziya Bakannık Komitetin Başının yardımcısına N. Stoyanova vermää.

KARAR № 14/4
2011 yılın Sentäbrinin 12- dän
Komrat dolayın artistik kolektivleri için

    Alarak esaba Komrat dolayın artistik kolektivlerin finanslamasında paranın yokluunu  Gagauziya Bakannık Komiteti KARARLÊÊR:
1.    Komrat dolayın Başına V. Aladova:
          1.1 geçirmää geçerli kanonlara görä izmet kişilerinin kısaltmasını Gagauziyanın regional halk üflemäk orkestrasında (Komrat dolayın üflemäk orkestrasında) hem vokal-instrumental ansamblidä ‘Serin su’;
           1.2 gerçekleştirmää lääzımlı işleri dolayın artistik kolektivlerin taa üüsek uura çikması hem onnarın uuruna harçların azaltması için.
 2. Bu Kararın gerçekleşmesi için kontrol işini Gagauziya Bakannık Komitetin Başının Yardımcısına N. Stoyanova vermää.

KARAR №  14/5
2011- ci yılın Sentäbrinin 12-dän
Üürencilerin baaların bozmasına alınması için


Alarak esaba çiftçilik çorbacılıkların danışmaklarını liţeylar, şkolalar hem gimnaziyalar üürencilerin baaların bozmasına alınması için Gagauziya  (Gagauz Yeri) Bakannık Komiteti KARARLÊÊR:
1. Gagauziyanın Üüretim Üstün Bakannıına (V. Balova) vermää izin 8-11-ci klass üürencilerin baaların bozmasına alınması için 12 iş günä sade eer:
- çiftçilik çorbacılıı vakıdında ödeşti liţeyla, şkolayla hem gimnaziyayla 2010 yıl için;
- liţeyla, şkolayla hem gimnaziyayla annaşma yaparken gözä alınacek işin organizaţiyasını, ödeşmä parası hem vakıdı, iş gününün uzunnuu, üürencilerin doyurması hem üüretmä kurumnarına para yardımı.
2. Cümnä saalıı merkezlerinä (M. Stoyanov, İ. Hasta, D. Uzun) çiftçilik çorbacılıklarına doyurma yerlerinä izin verärken sert kontroldä tutmaa doyurma, içmää deyni suyun kullanması için sırasını.
3. Çiftçilik çorbacılıklarına baaların bozmasına üürencileri götürmää deyni transport vermää.
4. Liţeylar, şkolalar hem gimnaziyalar direktorlarına baaların bozma yerine üürencileri götürmää deyni sorulacak kişi belli etmää.
5. Gagauziya İç işleri Bakannıına (V. Stoyanioglo) tutmaa sert kontroldä baaların bozma yerine hem geeri üürencilerin transportlun götürmä sırasını.
6.  Bu Kararın gerçekleşmesi için kontrol işini dolayların Başlarına (V. Aladov, S. Buzadji, g. İ. Kreţu) vermää.

KARAR № 14/1
2011 yılın Sentäbrinin 12-dän
Gagauziyada 2011 yılın 8 ayı içindä zulumnuk durumu için


    Gagauziya İç işleri Bakannıın Başının V. Stoyanioglonun 2011 yılın 8 ayı içindä zulumnuk durumu için informaţiyasına görä Gagauziya Bakannık Komiteti belli eder ki  2011 yılın 8 ayı içindä Gagauziyada oldu 736 zulumnuk. 2010 yılda olduydu 743 zulumnuk – sıfır hem dokuz proţent taa az, Moldovada- büüdü beş hem dört proţentä. Procuroturaya dooruduldu 62,8%  ceza işi. Yapıldı türlü sıralar,  aar kanon bozulmaklarına karşı , bundan kaarä azaldı bölä  zulumnuk uuru, nicä öldürmek, bozgunçluk, çalmak.
          Lääzım nışannamaa, ani Gagauziyada büüdü bölä zulumnuk sayısı, nicä terbietsizlik 41-dän 79-dan, hırsızlık – 14-tän  18- dän, maşina kavraması 5- tän 9-dan.
          2011- ci yılda  8 ayın içindä açıklanmadı 180 zulumnuk. Onnarın içindä:  2 hırsızlık - biri Komratta, biri Beşgözdä; 2 terbietsizlik Kongazçikta,  1 maşina kavraması Komratta, kalanı da – küçük zulumnuklar.
         Taa bir dava, angısı durêr Gagauziya İç işlerin Bakannıınn önündä – zulumnarı aaramak, angıları saklandılar  hak koruntu sistemasından. Gagauziyada 2011 yılın ceketmesindä aaramakta bulunardı  152 zulum, geçän yılda – 136. 8 ayın içindä aaraştırmaya verildi 46 kişi, geçän yılda – 48, bulundu  72 zulum, geçän yılda – 71. Büünkü gündä aaranêr 126 zulum, geçän yılda bu vakıt 112-di.
          Büük problema büün narcomaniya da. Gagauziyada sayıda bulunêrlar 107 narkoman, geçän yılda 126-dı.  Yaparak operativ sıralarını, 8 ayın içindä alındı 6 kila 60 gram marihuana, 94 kenever gümesi, 1840 gram gaşiş.
          Büük problema var Gagauziyada ani insan kanonsus tutêr çok silah. Büünkü günädan Gagauziyada alındı 272  patron türlü kalibrada, 4 avcı tüfää, 3 kesik tüfek,1 pnevmatik tüfää,1 Macarov pistoleti, 2 yapılan pistolet, 1 travmatik pistoleti. Vatandaşlar kendiliindän verdilär 25 tüfek, geçän yılda - 18 .
        Muniţıpal poliţiyanın işinin davası – zulumnarın profılaktikası. Onun başarılı kararı baalı baalantı uurundan vatandaşlarlan, cümnä bölüklerinnän, yerindeki devlet kuvedinnän. Profilactica  tarafından yapıldı 730 buluşmak insannan, iş kolektivlerinnän, gençlärlän, açan geçän yıl yapıldıydı 1000. Bu buluşmaklarda pay aldı 18386 kişi, geçän yılda – 24628. Koyulduydu niyet, ki vatandaşlar da katılsınnar poliţiyanın işinä, yardımcı olsunnar onun calışmasında. Ama, var çok kusurluk taa - bölgecilerin yok haberindä ne olêr onnarın bölgelerindä, insannan siirek buluşêrlar. Aldıynan hepsi zulumnukları muniţıpal poliţiyanın işçileri açıkladılar 119 zulumnuk, geçän yılda – 241.
       Taa bir büük problema ergin olmayan insannarın zulumnukları. Bu yıl 8 ayın içindä ergin olmayan insannar yaptılar 36  zulumnuk, geçän yılda – 53. Yaparak analiz belli edildi, ani 14-15 yaş içindän, pay aldı 17 kişi, 16-17 yaşından – 19. Elbetki, bu zulumnukların sayısı üüseler ondan da, ani analar-bobalar giderlär kazanca başka devletlerä, uşakların ardına bakmêêr kimsey, bunun için onnar okullara da prost gezerlär, alkogoli içerlär, narkotik kullanêrlar, zulumnuk yapêrlar.
       Başka bir  soruş - yollarda avariyalar. Gagauziya yollarında oldu 80 avariya, geçän yılda – 61. Öldü 10 kişi, geçän yılda – 10, yaralandı 105 kişi, geçän yılda – 88. Yaparak analiz var nicä sölemää, ani bu avariyalar oldular transportların  hızlı kullanmasından (yakın 60% olay), hem transportu götürmektän sarfoş durumda. 8 ayın içindä poliţiya işçileri belli ettilär 2796  yol kanon bozulmaklarını, geçän yılda – 3316. Bundan kaarä yollarda yok herbir lääzımnı erdä nışannar. Bizim yazılar, angılarını yollêrız primariyalara, alınmêrlar esaba.
        Gagauziyada zulumnuk durumun iisilmesi için hem İç işleri Üstün Bakannıı Başının         V. Stoyanioglonun 2011 yılında 8 ayın içindä zulumnuk durumu için informaţiyasını sesleyip Gagauziya Bakannık Komiteti KARARLÊÊR:
          1. Almaa dikkatä Gagauziya  İç işleri Bakannıı Başının 2011 yılın 8 ayı içindä zulumnuk durumu için informaţiyasını.
          2. Gagauziya  İç işleri Bakannıına (V. Stoyanioglo):
          2.1 çözmää soruşu poliţiya yerin erleştirilmesinnän küülerdä Dezgincä, Çok-Maydan;
          2.2 Gagauziya finans Üstün bakannıınla barabar bulmaa para Çadır-Lunga, Valkaneş dolayların poliţiya komisariyatlarına birär alkotest hem hız ölçmek aparatı satın almak için;
          2.3 dolayların poliţiya komisariyatlarıyla barabar iisiltmää uşak zulumnuklarını, içkicilii hem narcomanıyayı insannarın arasında, korupţiyaya karşı koymaa, profesional kadro işä almaa;
          2.4 kasabaların hem küülerin primarlarıyla barabar taa ii yapmaa poliţiya izmetcilerin işini material hem tehnik uurda.
          3. Bu Kararın gerçekleşmesi için kontrol işini Gagauziya Bakannık Komitetin Başının ilk yardımcısına V. Yaniogloya vermää.

 
Первая / / Gagauziya Bakannık komiteti oturușun
 
Тел. +373 (298) 2-46-36; +373 (298) 2-12-22
Fax   +373 298 2-20-34
  Email: bashkanat@mail.ru  
 
Адрес:
 
 
       
 
 
Kanun temelleri  |  Gagauzia simvolikası  |  Gagauzianın Başkanı  |  Gagauzia Halk Topluşu  |  Gagauzia Bakannık Komiteti  |  Gagauzianın dolayları  |  Gagauzianın küüleri hem kasabaları  |  Gagauziada yatırmalar  |  Gagauzianın insan sayısı  |  Gagauzların tarihi  |  Gagauzianın yerleşim yeri  |  Gagauzianın üüretmak sisteması  |  SLPA Proekti  |  Gagauzianın gözal hem anılmış yerleri  |  Gagauzıa için foto hem video  |  CBM IV
 
 
Посещений: 3443527
Copyright © 2020 Comitatul Executiv al Găgăuziei, Unitatea teritorial autonomă Găgăzia (Găgăuz Eri) în cadrul Republicii Moldova
Toate Drepturile Rezervate
Создано в Brand.md